ผู้ดูแล: WhiteSwan
๑. ถามได้ไม่เกิน ๒ ข้อนะครับ เอาเท่าที่จำเป็นเพื่อจะได้ให้คนอื่นได้ใช้บริการบ้างนะครับ

๒. กรุณาตอบกลับด้วยว่าคำทำนายถูกหรือผิดอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเก็บสติถิ


ขอให้คำพยากรณ์เป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำพยากรณ์